Zabiegi terapeutyczne
 
 
 
 
terapia Bowena 
 
 
 

Tech­ni­ka Bo­we­na, jest me­to­dą te­ra­peu­tycz­ną holistyczną, czy­li dzia­ła­ją­cą ogól­no­ustro­jo­wo. Ce­chu­ją ją: de­li­kat­ność, pro­sto­ta, nie­in­wa­zyj­ność, bez­pie­czeń­stwo, mi­ni­ma­lizm i nie­zwy­kła sku­tecz­ność.

Tech­ni­ka Bo­we­na to for­ma neu­ro­-mię­śnio­we­go prze­pro­gra­mo­wa­nia, wy­ko­rzy­stu­ją­ce­go pa­mięć ko­mór­ko­wą. Dzia­ła nie tyl­ko po­przez układ ner­wo­wy za­rów­no na po­zio­mie struk­tu­ral­nym jak i funk­cjo­nal­nym, przez sys­tem mię­śnio­wy i po­wię­zio­wy, ale tak­że przez układ lim­fa­tycz­ny i krą­że­nia. Jest to tech­ni­ka zna­na ze swej efek­tyw­no­ści w do­le­gli­wo­ściach we­wnętrz­nych, w pro­ce­sie re­ha­bi­li­ta­cji, jak i w pro­fi­lak­ty­ce zdro­wot­nej.

Tech­ni­kę Bo­we­na naj­pro­ściej moż­na okre­ślić ja­ko sys­tem in­for­ma­cji wy­sy­ła­nych do or­ga­ni­zmu pa­cjen­ta ze ści­śle okre­ślo­nych punk­tów cia­ła, prze­no­szo­nych w po­sta­ci wi­bra­cji po­przez układ ner­wo­wy do mó­zgu. Ten z ko­lei od­bie­ra je ja­ko bodź­ce do za­po­cząt­ko­wa­nia ogól­no­ustro­jo­wych pro­ce­sów na­praw­czych, przy­wra­ca­ją­cych or­ga­nizm do rów­no­wa­gi, czy­li naj­lep­sze­go, pier­wot­ne­go, wzor­co­we­go sta­nu zdro­wia.

 
 
refleksologia
 
to całkowicie bezpieczna i skuteczna naturalna metoda leczenia. Polega na uciskaniu punktów, znajdujących się na stopach, dłoniach i innych częściach ciała. Każdemu z tych miejsc odpowiada określony narząd lub część ciała.
 
Każda dolegliwość powoduje pojawienie się nadwrażliwości refleksów, co stanowi ważną informację o ogólnej kondycji organizmu. Poprzez pracę na odpowiednich refleksach poprawiamy krążenie krwi, a w związku z tym transport tlenu i substancji odżywczych, usuwanie toksyn oraz blokad energii. Zabiegi refleksologii inicjują mechanizmy samoregulacji, samoregeneracji i samoleczenia.
 
refleksologia twarzy
 
 
 
to zabieg wyciszający emocje i problemy psychofizyczne. Polega na uciskaniu określonych stref twarzy, stymulacji punktów akupunkturowych oraz punktów nerwowo-naczyniowych. Dodatkowo pojędrnia skórę twarzy poprzez dokrwienie miejsc zwiotczałych i postarzałych, odżywienie i detoksykację tkanek.
 
 
 
terapia czaszkowo-krzyżowa
 
 
to naturalna metoda lecznicza nazywana również osteopatią kranialną, polegająca na delikatnej manipulacji i uciskaniu w obrębie: czaszki, klatki piersiowej, przepony, kości krzyżowej i miednicy, w celu rozluźnienia struktur łącznotkankowych, których napięcie może przysporzyć wiele kłopotów zdrowotnych. Dzięki temu układy oddechowy, nerwowy i krążenia zaczynają funkcjonować bez zarzutu, powracają naturalne, uzdrawiające siły organizmu.
 

 
 

 
 

 © 2013. Gabinet Refleksologii i Masażu.   Wszystkie prawa zastrzeżone.  Stworzono w vickcreator.com