Dla kogo jest terapia Bowena?
 

Tech­ni­kę Bo­we­na moż­na z po­wo­dze­niem sto­so­wać u wszyst­kich, nie­za­leż­nie od wie­ku i sta­nu zdro­wia, od no­wo­rod­ków po lu­dzi wie­ko­wych, od cier­pią­cych na drob­ne do­le­gli­wo­ści po ogól­no­ustro­jo­we cho­ro­by prze­wle­kłe. Za­rów­no cho­ro­by w sta­nie ostrym, jak prze­wle­kłym, neu­ro­lo­gicz­ne, czy psy­cho­so­ma­tycz­ne wy­ka­zu­ją po­pra­wę na sku­tek za­bie­gów Bo­we­na.

Za­bie­gi te sto­so­wa­ne ja­ko pierw­sza po­moc, przy­no­szą na­tych­mia­sto­wą ulgę w kon­tu­zjach (w tym spor­to­wych), ko­bie­tom cię­żar­nym, w ata­kach ast­my, pa­cjen­tom w sta­nie szo­ku.

Oso­bom nie­peł­no­spraw­nym po­pra­wia­ją spraw­ność i ja­kość ży­cia. W cho­ro­bach nie­ule­czal­nych opóź­nia­ją ich po­stęp, zmniej­sza­ją ob­ja­wy bó­lo­we, prze­dłu­ża­ją spraw­ność pa­cjen­ta.

Nie ma prze­ciw­wska­zań do sto­so­wa­nia Te­ra­pii Bo­we­na. Nie da­je ona też skut­ków ubocz­nych.

 

Źródło:www.bowenpolska.pl© 2013. Gabinet Refleksologii i Masażu.   Wszystkie prawa zastrzeżone.  Stworzono w vickcreator.com