Przy­kła­do­we scho­rze­nia, w le­cze­niu któ­rych tech­ni­ka Bo­we­na da­je bar­dzo do­bre re­zul­ta­ty:
 • pro­ble­my mię­śnio­wo­-sz­kie­le­to­we:
  • bó­le kar­ku, ple­ców i lę­dź­wi, rwa kul­szo­wa,
  • wa­dy krę­go­słu­pa (m. in. sko­lio­za), dys­ko­pa­tie,
  • scho­rze­nia bio­der, ko­lan i stóp (rów­nież Ha­lu­xy),
  • ze­spół cie­śni nad­garst­ka, ło­kieć te­ni­si­sty i gol­fi­sty,
  • bó­le i ogra­ni­cze­nia ru­cho­mo­ści bar­ku (w tym „zam­ro­żo­ny bar­k”),
  • pro­ble­my ze sta­wem żu­ch­wo­wo – skro­nio­wym,
  • zwy­rod­nie­nia i za­pa­le­nia sta­wów (w tym RZS, ZZSK),
  • bó­le na sku­tek prze­cią­że­nia,
 • cho­ro­by neu­ro­lo­gicz­ne: uda­ry, MPD, Par­kin­son, SM,
 • pro­ble­my od­de­cho­we: ast­ma, ro­ze­dma płuc,
 • aler­gie, sła­ba od­por­ność or­ga­ni­zmu,
 • bó­le gło­wy, mi­gre­ny, za­wro­ty gło­wy, epi­lep­sja, za­to­ki, dys­funk­cje na­rzą­dów zmy­słów,
 • pro­ble­my z or­ga­na­mi roz­rod­czy­mi, mie­siącz­ko­wa­niem, me­no­pau­zą, pro­sta­tą, bez­płod­no­ścią,
 • do­le­gli­wo­ści w cza­sie cią­ży i oko­ło­po­ro­do­we,
 • pro­ble­my tra­wien­ne i wy­dal­ni­cze: zga­ga, re­fluks, cho­ro­ba wrzo­do­wa, scho­rze­nia pę­che­rzy­ka żół­cio­we­go, je­li­ta gru­be­go (w tym je­li­to draż­li­we), bie­gun­ki, za­par­cia, he­mo­ro­idy,
 • pro­ble­my krą­że­nio­we: zwią­za­ne z ci­śnie­niem tęt­ni­czym, cho­ro­by ser­ca, za­to­ry lim­fa­tycz­ne,
 • na­pię­cie, nie­po­kój, stres, nie­sta­bil­ność emo­cjo­nal­na (w tym ADHD), de­pre­sja,
 • ze­spół chro­nicz­ne­go zmę­cze­nia,
 • fi­bro­mial­gia i mia­ste­nia,
 • cho­ro­by tar­czy­cy i in­nych gru­czo­łów do­krew­nych,
 • scho­rze­nia pier­si, układ mo­czo­wy: cho­ro­by ne­rek, pę­che­rza i cew­ki, mo­cze­nie noc­ne (u dzie­ci), nie­trzy­ma­nie mo­czu (u do­ro­słych),
 • i wie­le in­nych.
Źródło: www.bowenpolska.pl© 2013. Gabinet Refleksologii i Masażu.   Wszystkie prawa zastrzeżone.  Stworzono w vickcreator.com